ساعت برگزاری 28 دی‌ ماه ساعت 8 الی 16:30

کارگروه شهرسازی

zebardast Copy

دکتر اسفندیار زبردست

دبیرکارگروه شهرسازی

سوابق تحصیلی

دکترای شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری)از دانشگاه فیلیپین

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران